تمام می شود

  • Finishes

    تمام می شود

    تصفیه سطح ، سطح ماده بستر برای تشکیل یک لایه با ماتریس خواص مکانیکی ، فیزیکی و شیمیایی لایه سطحی فرآیند است.